• Ochrana osobných údajov
  • k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
  • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
  • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
  • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
  • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

  I.

  Prevádzkovateľ internetovej stránky www.mediskin.sk

  MEDISKIN s.r.o.

  Sídlo: Krásnohorská 8, Bratislava 851 07

  Prevádzka: Mýtna 5, 811 07 Bratislava

  IČO: 35 889 578

  DIČ: 2021844275

  • prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.mediskin.sk, pokiaľ majú jeho klient záujem o uzavretie zmluvy alebo marketing.

  II.

  Účel spracúvania osobných údajov

  • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
  • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia klientov
  • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty
  • účelom spracúvania osobných údajov je marketing prevádzkovateľa v prípade, že prevádzkovateľ získa súhlas k spracúvaniu

  III.

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

  • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje, údaje na doručenie a údaje na marketing
  • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu s klientom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu s klientom)
  • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia
  • údaje na marketing sú meno, priezvisko a emailová adresa

  IV.

  Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

  • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje klientov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho klient záujmom o službu alebo tovar očakáva. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nie je možné spracovať záujem klienta.
  • prevádzkovateľ získava osobné údaje od klientov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a klientom v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“), bez súhlasu dotknutej osoby
  • klient poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalšej komunikácie. Bez ich poskytnutia prevádzkovateľ nemôže riadne plniť zmluvu s klientom, a preto ju nebude možné s klientom ani uzavrieť
  • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

  V.

  Zverejnenie údajov

  • prevádzkovateľ získané osobné údaje klientov – fyzických osôb zverejňuje len v prípade poskytnutia písomného súhlasu

  VI.

  Podmienky spracúvania

  • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
  • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR
  • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby v súlade s ust. § 17 ods. 1ZoOOÚ
  • v prípade, ak prevádzkovateľ získa súhlas od klienta k spracúvaniu osobných údajov na účely marketingu, spracúva ich po dobu 24 mesiacov, po tom ako s tým klient súhlasil

  VII.

  Práva a povinnosti dotknutej osoby

  • klient prevádzkovateľa ako dotknutá osoba v zmysle ZoOOÚ (ďalej len ,,dotknutá osoba“), je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje
  • dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo ZoOOÚ, e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa
  • dotknutá osoba disponuje právami podľa § 28 až § 30 ZoOOÚ

  VIII.

  Poučenie o právach dotknutej osoby

  • Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu môže urobiť emailom, písomne alebo osobne,
  • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
   a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

  b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZoOOÚ, pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

  c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

  d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

  g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

  h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

  • Právo dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) ZoOOÚ možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
  • Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
   a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
   b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZoOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

  c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZoOOÚ na účely priameho marketingu.

  • Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZoOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
  • Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 ZoOOÚ. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
  • Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

  a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
  c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

  • Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
  • Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
  • Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa ZoOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.
  • Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 ZoOOÚ vybaví prevádzkovateľ bezplatne.
  • Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) ZoOOÚ vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
  • Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa § 29 ods. 1 a 2 ZoOOÚ najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
  • Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 ZoOOÚ prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.